Thông báo Niêm yết Trái phiếu MVJ12101 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Mai Viên

Thông báo Niêm yết Trái phiếu MVJ12101 của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Mai Viên

Căn cứ Thông báo só 2231/TB-SGDHH ngày 08/05/2024 của Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Mai Viên (“Tổ Chức Phát Hành” hay “MVJ”) xin thông báo về việc niêm yết Trái phiếu tại HNX như sau:

Trái phiếu MVJ12101 đã được niêm yết trên HNX từ ngày 26/10/2021 với mã chứng khoán là MVJCH2124001. Số lượng trái phiếu niêm yết là 60.000 (Sáu mườn nghìn) trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá là 600.000.000.000 (sáu trăm tỷ) đồng.

Các tài liệu đính kèm:MVJ12101.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Dark mode